APIE MUS

Veiklos kryptys

Pagrindiniai  tikslai ir uždaviniai

  • Analizuoja tikybos mokymo patirtį ir nuolat teikia edukacinę, metodinę pagalbą bei koordinuoja tikybos mokytojų darbą vyskupijoje.
  • Rūpinasi tikybos mokytojų dvasiniu ugdymu bei kvalifikacijos kėlimu, organizuojant seminarus, susitikimus, konferencijas, išvykas, rekolekcijas ir kt. 
  • Rengia seminarus ir teikia metodinę pagalbą ikimokyklinių įstaigų darbuotojams ir parapinės katechezės temomis katechetams bei glaudžiai bendradarbiauja su dekanais bei parapijų kunigais;
  • Organizuoja teminius konkursus, viktorinas, konferencijas mokiniams.
  • Nuolat kuriama bendraujanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė 
  • Ieško būdų bei galimybių plėtotis suaugusiųjų katechezei.
  • Tarpininkauja aprūpinant reikiamomis mokymo priemonėmis bei literatūra švietimo įstaigas, metodinius centrus, savo bibliotekoje kaupia specializuotą literatūrą bei kitą metodinę medžiagą;
  • Tikybos mokymo organizavimo klausimais palaikomi ryšiai su vyskupijos kurija, kitais pastoraciniais centrais, Lietuvos katechetikos centru, kitų vyskupijų Katechetikos centrais, Šiaulių universitetu, vyskupijoje esančių miestų ir rajonų savivaldybių Švietimo skyriais, mokymo ir kitomis įstaigomis.
  • Kiekvienų mokslo metų pradžioje ŠVKC renka ir apibendrina statistinius duomenis apie tikybos pamokas lankančius mokinius, tikybos mokytojų išsilavinimą, ir mokytojų pasiskirstymą pagal luomą Šiaulių vyskupijoje.

Šiaulių vyskupijoje veikia 6 tikybos mokytojų metodiniai centrai: Šiaulių miesto; Šiaulių rajono; Radviliškio dekanato; Joniškio dekanato; Kelmės dekanato; Pakruojo dekanato. Skatina glaudžiai bendradabrbiauti tarpusavyje. Metodiniai centrai — tai mokytojų grupės, sudarytos iš įvairių mokyklų mokytojų, vykdantys religinio ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą. Jų veiklą koordinuoja vyskupijos Katechetikos centras per metodinių centrų vadovus bei tiesiogiai atvykdami į metodinius susirinkimus.

aukštyn